SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI
poslovanja za izvedbo izobraževanj Žive besede, blagovne znamke Svarog izobraževalnega zavoda

S potrditvijo te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s splošnimi pogoji, ki so objavljeni na hrbtni strani prijavnice, ter da bom poravnal/a obveznosti, ki izhajajo iz tega razmerja.

Splošni pogoji so del pogodbe in veljajo za vse obiskovalce izobraževalnih programov Žive besede, blagovne znamke SVAROG izobraževalnega zavoda, ki so sklenili pogodbo, tako da so podpisali prijavnico za jezikovni program oz. prijavo sklenili na daljavo preko spleta, s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.zivabeseda.si (v nadaljevanju: spletna stran) in s tem sprejeli ponudbo SVAROG izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: naročnik). Udeleženec je sklenil pogodbo s SVAROG izobraževalnim zavodom (v nadaljevanju: izvajalec) tako, da se je prijavil na enega od razpisanih izobraževalnih programov. Izvajalec izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje SVAROG izobraževalni zavoda, naslov: Ulica Planinčevih 24, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Davčna številka: SI31265626, Matična številka: 1563629000. Udeleženec je s prijavo na določen izobraževalni program izvajalca, natančneje s podpisom te pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.zivabeseda.si, sprejel razpisano ponudbo za ta izobraževalni program ter te splošne pogoje.

 

 

  1. SPLOŠNO

 

  • Postopek sklenitve pogodbe

S podpisom prijavnice oz. klikom na gumb »Prijava« na spletni strani v zadnjem koraku prijave preko spleta izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: info@zivabeseda.si. S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

1.2. Cene izdelkov

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV, razen če je kje drugače določeno. Udeleženec je dolžan plačati ceno izobraževalnih programov v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca. Veljajo cene in ostale ugodnosti na dan oddaje naročila. Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, cene, ter ponudbe objavljene na spletni strani izvajalca. Spremembe pričnejo veljati ob objavi na spletni strani. Stranko zavezujejo pogoji, cene ter ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

1.3. Prijava na obvestila, obdelava in varstvo osebnih podatkov

S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani naročnik podjetju SVAROG izobraževalni zavod dovoljuje hrambo, obdelavo in uporabo naročnikovih osebnih podatkov za potrebe svoje dejavnosti v skladu s Splošno uredbo EU (GDPR General Data Protection Regulation) o varstvu osebnih podatkov in nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja osebne podatke. S prijavo v izobraževalni program na sedežu podjetja SVAROG izobraževalni zavod, v prostorih podjetja Hiša jezikov d.o.o., kjer se izobraževanja izvajajo, ali preko spleta, se storitev obveščanja avtomatsko vklopi in se uporabnika doda na poštni seznam pri pošiljanju prihodnjih sporočil. Uporabnik se od te storitve lahko kadarkoli odjavi, tako da iz elektronskega naslova, katerega želi odjaviti, pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@zivabeseda.si, v katerem napiše, da se želi odjaviti od prejemanja obvestil. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 let. Po tem času jih bo izvajalec trajno izbrisal. Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe izobraževalnega programa pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

 

  1. IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ

 

2.1. Plačilo izobraževalnega programa

Obveznost naročnika do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi. Naročnik se ob podpisu pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi zaveže, da bo v enkratnem znesku ali v rednih mesečnih obrokih poravnal svoje obveznosti v osmih (8.) dneh od izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti.

2.2. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od izobraževalnega programa iz upravičenih razlogov

Izvajalec, je upravičen do plačila v celoti za obdobje, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi izobraževalnega programa iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), nepričakovana selitev, nastanek službene obveznosti ali podobno. V primeru prekinitve naročnine z vezavo, iz utemeljenega razloga, je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca (ne samo predavatelja). O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju SVAROG izobraževalni zavod predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo ter izvajalca obvestiti o predvidenem trajanju stanja, ki mu preprečuje obiskovanje izobraževalnega programa, za katerega se sklene pogodba. V primeru prekinitve naročniškega razmerja oziroma odstopa od pogodbe iz utemeljenega razloga je naročnik dolžan poravnati morebitne zapadle obveznosti iz naslova neplačanih naročnin preteklih mesecev ter stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja, ki vključujejo:    

(1) Strošek vračila prejetih ugodnosti: Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na izobraževalni program brez popustov; (2) Strošek predčasne prekinitve izobraževanja:  Naročnik je ob odstopu od pogodbe pred potekom obdobja vezave dolžan poravnati stroške odstopa od pogodbe, ki se obračunajo na podlagi dodatnega administrativnega dela izvajalca potrebnih za procesiranje odstopa od pogodbe ter zagotavljanje nemotenega izvajanja izobraževalnega programa za ostale udeležence v skupini. Stroški predčasne prekinitve izobraževalnega programa znašajo (1) 60,00 EUR, bruto pri izobraževalnih programih za odrasle in (2) 30,00 EUR, bruto pri izobraževalnih programih za upokojence. Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je to navedeno v zgornjem odstavku, je naročnik dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve. V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem izobraževalnega programa in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve. Naročnik ima pravico, pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, v 14 dneh obvestiti izvajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja SVAROG izobraževalni zavod ali v prostorih podjetja Hiša jezikov d.o.o., kjer se izobraževanja izvajajo, ali na predavanju samem, odpoved ni možna.

2.3. Pravica do vračila kupnine

Ob vpisu na posamezni program v prostorih izvajalca, na spletni strani ali preko telefona si naročnik izbere želeni termin začetka izobraževalnega programa. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega izobraževalnega programa, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe izobraževalnega programa več kot 30 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračil vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po odpovedi izobraževalnega programa s strani izvajalca.

 

  1. IZOBRAŽEVANJA

 

3.1. Izvedba izobraževalnih programov

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa. Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni med strankama ali objavljeni oziroma sporočeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega strokovnega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo izobraževanja in števila vpisanih oseb. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu izobraževanja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene. Izobraževanja praviloma potekajo v obdobju rednega šolskega leta. V času praznikov in dela prostih dni se izobraževanja praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic se izobraževanja praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti. V primeru manjšega števila prijavljenih, si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega izobraževanja ali odpovedi izobraževanja. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo izobraževanja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje vsaj 8 (osem) prijavljenih oseb. V primeru manjšega števila prijav se obseg izobraževanja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 6-7 prijavljenih se obseg zmanjša za 20% mesečno, v primeru manjšega števila prijavljenih se izobraževanje odpove ali se, po predhodnem dogovoru z vsemi udeleženci izobraževanja, prilagodi cena izobraževanja.  V primeru odpovedi izvedbe izobraževanja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.

3.2. Izvajanje izobraževalnih programo v primeru naravnih katastrof (potresi, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, epidemij, pandemij in podobnih izrednih dogodkov

V primeru naravne katastrofe (potresa, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, razglašenih epidemij, pandemij ter podobnih izrednih dogodkov, zaradi katerih bi izvajanje izobraževanj na običajen način (v predavalnicah in učilnicah) bilo onemogočeno ali znatno oteženo, bo izvajalec izobraževalni program izvajal na daljavo, in sicer na ustrezen elektronsko podprt način, za izvajanje katerega bo naročnikom – udeležencem predal ustrezna navodila. Izvajanje izobraževanj na daljavo bo predvidoma potekalo ob časovnih terminih, ki so določeni za izvajanje izobraževanj na običajen način, prav tako bo izvajanje izobraževanj na daljavo potekalo v istem časovnem obsegu, kot izvajanje izobraževanj na običajen način. Izvajanje izobraževanj na daljavo, ki potekajo zaradi dogodkov opisanih v tej točki splošnih pogojev poslovanja, ne predstavlja razloga za prekinitev izobraževanja in izvajanje izobraževanj s strani naročnika, prav tako ne predstavlja razloga za zmanjšanje dogovorjene cene jezikovnih programov ali načina plačila, ki ni bilo dogovorjeno.

 

  1. PRITOŽBE, REKLAMACIJE in REŠEVANJE SPOROV

4.1. Pritožbe, pripombe in reklamacije v zvezi z izvedbo izobraževanj

Naročnik  ima pravico, če je bila storitev izvajalca opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: (1)  odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali (2)  vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali (3) ponovno opravi storitev ali (4)  vrne plačani znesek. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca storitve v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti preučitev in pregled. Obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno, o čemer mu izvajalec izda potrdilo, ali ga pošlje na naslov izvajalca. Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo izvajalec najpozneje v roku osmih dni ugodil zahtevi naročnika. V primeru, da je nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna, bo izvajalec pisno odgovoril naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu. Pritožbe in pripombe, ki se nanašajo na izvedbo izobraževanja in ne predstavljajo stvarne napake v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov in predhodne točke teh Splošnih pogojev poslovanja, izvajalec sprejema na naslov izvajalca v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo.

4.2. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno je za odločitev pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 01. 01. 2021, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si.

 

 

V Mariboru, 01. 01. 2021

 

Marko KOVAČIČ, direktor 

živa beseda logo beli

Ulica Planinčevih 24
2204 Miklavž na Dravskem polju

Tel.: 080 50 59
E-pošta: info@zivabeseda.si

Izobraževanja potekajo v učilnicah Hiše jezikov, na naslovu:
Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor – PC Slavija (7. nadstropje)

©Živa beseda 2020

Živa beseda je blagovna znamka podjetja SVAROG izobraževalni zavod.